ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าปลา


thapla.uttaraditlocal.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
(ทต. ร่วมจิต,ทต.จริม) การขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาระบบแนะแนวของสถานศึกษาขั้นพ... (01 มี.ค. 2567)  
การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูเเลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิ... (01 มี.ค. 2567)  
การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำป... (29 ก.พ. 2567)  
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติเกี่ยวกับเมืองอัจฉ... (29 ก.พ. 2567)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ และพิธีมอบโล่รางวัล พัดเกียรติยศ เกียรติบัตรวัดต้นแบบระด... (29 ก.พ. 2567)
(ด่วนที่สุด) แนวทางการดำเนินโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทส... (29 ก.พ. 2567)
(ด่วนที่สุด) สำรวจฐานข้อมูลน้ำหนักเด็กอายุ 0 - 5 ปี และข้อมูลภาวการณ์เติบโตของเด... (29 ก.พ. 2567)
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA (29 ก.พ. 2567)
(ทต.ร่วมจิต และ ทต.จริม) ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อสร้างสรรค์ตามคำปฏิบญาณตนยุวกา... (29 ก.พ. 2567)
แนวทางในการแก้ไขปัญหาสุนัข และแมวจรจัด (29 ก.พ. 2567)
แจ้งแนวทางการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมรับการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร... (29 ก.พ. 2567)
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามศึกษาความต้องการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงา... (28 ก.พ. 2567)
ส่งเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (28 ก.พ. 2567)
(อบต. ทุกแห่ง) การแจ้งมติ ก.อบต. จังหวัดอุตรดิตถ์ (28 ก.พ. 2567)
(ทต.ร่วมจิต,ทต. จริม) ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นั... (28 ก.พ. 2567)
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหากา... (28 ก.พ. 2567)
ขอประชาสัมพันธ์ประกาสกระทรวงสาธารสุข เรื่อง การแสดงสื่อรรรงค์เพื่อการลด ละ เลิกก... (28 ก.พ. 2567)
(ด่วนที่สุด) การของบประมาณในการจัดทำระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการ... (28 ก.พ. 2567)
(ด่วนที่สุด) ขอให้อปท. สำรวจข้อมูลระบบประปาหมูบ้าน (27 ก.พ. 2567)
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิ... (27 ก.พ. 2567)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

28 กุมภาพันธ์ 2567 ร่วมกิ... (28 ก.พ. 2567)  

28 กุมภาพันธ์ 2567 ตรวจสน... (28 ก.พ. 2567)  

16 มกราคม 2567 ร่วมกิจกรร... (23 ก.พ. 2567)  

20กุมภาพันธ์ 2567 ร่วมกิจ... (20 ก.พ. 2567)

14 กุมภาพันธ์ 2567 ตรวจเย... (14 ก.พ. 2567)

13 กุมภาพันธ์ 2567 ร่วมรั... (13 ก.พ. 2567)

11 ก.พ. 2567 ร่วมขบวนแห่ง... (11 ก.พ. 2567)

14 มกราคม 2567 ร่วมกิจกรร... (14 ม.ค. 2567)

7 มกราคม 2567 ร่วมขบวนรถแ... (07 ม.ค. 2567)

ร่วมพิธีบวงสรวงพระยาพิชัย... (07 ม.ค. 2567)

21 ธันวาคม 2566 ร่วมกิจกร... (21 ธ.ค. 2566)

5 ธันวาคม 2566 ร่วมพิธีทำ... (05 ธ.ค. 2566)

4 ธันวาคม 2566 ร่วมกิจกรร... (04 ธ.ค. 2566)

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เ... (28 พ.ย. 2566)

10 พฤศจิกายน 2566 ร่วมทอด... (10 พ.ย. 2566)

23 ตุลาคม 2566 ร่วมกิจกรร... (23 ต.ค. 2566)

20 ตุลาคม 2566 ร่วมกิจกรร... (20 ต.ค. 2566)

ร่วมพิธีน้อมรำลึกใน พระมห... (13 ต.ค. 2566)

11 ต.ค. 2566 ร่วมกิจกร... (11 ต.ค. 2566)

3 ตุลาคม 2566 ร่วมประชุมก... (03 ต.ค. 2566)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าปลา

ที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภอท่าปลา (ชั้น 2) ถนนเทศบาล 4-1  ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์  รหัสไปรษณีย์ 53150
โทรศัพท์ /โทรสาร: 0-5549-9581