ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าปลา


thapla.uttaraditlocal.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
18 ม.ค. 2565 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา (ด่วนมาก) ซักซ้อมตอนการจัดเก็บที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565
18 ม.ค. 2565 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา (ด่วนที่สุด) ทต. ร่วมจิต,อบต.ท่าปลา แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565
18 ม.ค. 2565 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา รายงานประจำปี พ.ศ. 2563 ของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
18 ม.ค. 2565 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา (ด่วนที่สุด) ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก
18 ม.ค. 2565 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา การส่งเสริม พัฒนา และยกรดับผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์รกปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2565
18 ม.ค. 2565 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา การส่งเสริม พัฒนา และยกระดับผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2565 ผ่านระบบการประชุม ZOOM meeting
18 ม.ค. 2565 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา การดำเนินการเกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษาบุคลากรของงอค์รกปกครองส่วนท้องถิ่น
18 ม.ค. 2565 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา (ด่วนที่สุด) การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 2
18 ม.ค. 2565 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา (ด่วนที่สุด) ทต.ท่าปลา ,ทต.ร่วมจิต,อบต.ผาเลือด การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร
18 ม.ค. 2565 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา (ทต. จริม,อบต.หาดล้า,ผาเลือด,น้ำหมัน) โอนเงินรางวัลจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าปลา

ที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภอท่าปลา (ชั้น 2) ถนนเทศบาล 4-1  ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์  รหัสไปรษณีย์ 53150
โทรศัพท์ /โทรสาร: 0-5549-9581