ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าปลา


thapla.uttaraditlocal.go.th
สภาพสังคม
 1. การแบ่งเขตการปกครอง
อำเภอท่าปลาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ตำบล 76 หมู่บ้าน ได้แก่
          1. ตำบลท่าปลา           มี 12 หมู่บ้าน              2. ตำบลหาดล้า           มี 9  หมู่บ้าน
          3. ตำบลผาเลือด          มี 13 หมู่บ้าน             4. ตำบลจริม               มี 13 หมู่บ้าน
          5. ตำบลน้ำหมัน           มี 12 หมู่บ้าน              6. ตำบลนางพญา         มี 6 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอท่าปลาประกอบด้วย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 แห่ง ได้แก่
 • เทศบาลตำบลท่าปลา ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลท่าปลา
  เทศบาลตำบลร่วมจิต ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลร่วมจิต
  เทศบาลตำบลจริม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลจริมทั้งตำบล
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าปลา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าปลา (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลท่าปลา)
  องค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหาดล้าทั้งตำบล
  องค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลผาเลือดทั้งตำบล
  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลน้ำหมันทั้งตำบล
  องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนางพญาทั้งตำบล
  องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต ครอบคลุมพื้นที่ตำบลร่วมจิต (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลร่วมจิต)


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าปลา

ที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภอท่าปลา (ชั้น 2) ถนนเทศบาล 4-1  ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์  รหัสไปรษณีย์ 53150
โทรศัพท์ /โทรสาร: 0-5549-9581