ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าปลา


thapla.uttaraditlocal.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
23 ก.ย. 2564 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา (อบต.ทุกแห่ง) การแจ้งมติ ก.อบต. จังหวัดอุตรดิตถ์
23 ก.ย. 2564 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา (อบต.ทุกแห่ง) การแจ้งมติ ก.อบต. จังหวัดอุตรดิตถ์
23 ก.ย. 2564 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา (ด่วนที่สุด) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสถานพยาบาลสัตว์ เข้าร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นทำหมัน และ หรือฉัควัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขาในกิจกรรม วันป้องกันโรคเรบีส์ (พิษสุนัขบ้า)
23 ก.ย. 2564 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา (ทต. ทุกแห่ง) ข้อหารือเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564
22 ก.ย. 2564 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา (ด่วนที่สุด) อบต.ท่าปลา,นางพญา,น้ำหมัน,ผาเลือด การโอนเงินตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล
22 ก.ย. 2564 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา (ทต. ทุกแห่ง)ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุลคากรทางการศึกษาเทศบาล
22 ก.ย. 2564 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา (ทต. ทุกแห่ง) ข้อแนะนำการดำเนินการกรณีมีเทศบาลมีตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างอยุ่ระหว่างดำเนินการดำเนินการสรรหา ก.ท.
21 ก.ย. 2564 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา (ด่วนที่สุด) ขอความอนุเคราะห์เตรียมข้อมูลเตรียมการบริการจัดการน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2564 - 65
21 ก.ย. 2564 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา (ด่วนที่สุด) กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2564
21 ก.ย. 2564 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าปลา

ที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภอท่าปลา (ชั้น 2) ถนนเทศบาล 4-1  ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์  รหัสไปรษณีย์ 53150
โทรศัพท์ /โทรสาร: 0-5549-9581