ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าปลา


thapla.uttaraditlocal.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
26 พ.ย. 2563 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา (ด่วนที่สุด) การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563
26 พ.ย. 2563 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
26 พ.ย. 2563 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา การใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรับรองการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
26 พ.ย. 2563 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการขับเคลื่อนการยึดมั่นในศาสนาตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
26 พ.ย. 2563 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นของ อปท.
26 พ.ย. 2563 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา การจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 65 ประจำปี พ.ศ. 2564
26 พ.ย. 2563 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา ประชาสัมพันธ์เชิญชวน อปท. เข้าศึกษาดูงานหรือทัศนศึกษา ณ สวนนงนุชพัทยา
26 พ.ย. 2563 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา การายงานข้อมูลด้านงบประมาณและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
25 พ.ย. 2563 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา (ด่วนที่สุด) แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน
25 พ.ย. 2563 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา การกำหนดมาตรการเพิ่มเติมกรณีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าปลา

ที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภอท่าปลา (ชั้น 2) ถนนเทศบาล 4-1  ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์  รหัสไปรษณีย์ 53150
โทรศัพท์ /โทรสาร: 0-5549-9581