ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าปลา


thapla.uttaraditlocal.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
23 มี.ค. 2566 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา (ด่วนที่สุด) ทต. ร่วมจิต, ทต.จริม โครงการการจัดการเรียนรู้ด้วย Game -Based Learning เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นActive Citzen
23 มี.ค. 2566 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา (ด่วนที่สุด) โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯ
23 มี.ค. 2566 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา ประชาสัมพันธ์การให้ความเห็นต่อแบบสำรวจสถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
23 มี.ค. 2566 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีใหม่ เครือข่ายป้องกันควบคุมโรคตไม่ติดต่อ
23 มี.ค. 2566 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา หารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการบูรณะ ปรับปรุง อาคารราชพัสดุในที่ราชพัสดุ
23 มี.ค. 2566 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่องานวิจัยที่มีผลต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน
23 มี.ค. 2566 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี พ.ศ. 2566
23 มี.ค. 2566 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการออกเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ.2564
23 มี.ค. 2566 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา (ด่วนที่สุด) แบบสำรวจการใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการควบคุมและการป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
22 มี.ค. 2566 อุตรดิตถ์ ท่าปลา สถ.อ.ท่าปลา (ด่วนที่สุด) การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าปลา

ที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภอท่าปลา (ชั้น 2) ถนนเทศบาล 4-1  ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์  รหัสไปรษณีย์ 53150
โทรศัพท์ /โทรสาร: 0-5549-9581