ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าปลา


thapla.uttaraditlocal.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
(ทต.ร่วมจิต,ทต.จริม) แจ้งปฏทินการดำเนินงานการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศ... (24 พ.ค. 2566)  
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้... (24 พ.ค. 2566)  
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน... (24 พ.ค. 2566)  
การดำเนินการกรณีผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝื... (24 พ.ค. 2566)
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษา ระดับ ... (24 พ.ค. 2566)
(ด่วนที่สุด) การจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้สูงอายุ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียก... (24 พ.ค. 2566)
(ด่วนที่สุด) การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุ... (24 พ.ค. 2566)
(ด่วนที่สุด) การดำเนินการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้อง... (24 พ.ค. 2566)
(ด่วนที่สุด) ทต. ร่วมจิต,ทต.จริม การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ... (24 พ.ค. 2566)
(ด่วนที่สุด) ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด้กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกา... (24 พ.ค. 2566)
(ด่วนที่สุด) การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค... (24 พ.ค. 2566)
การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่ง... (24 พ.ค. 2566)
(ด่วนที่สุด) การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานทะเบียนสมาคมฌาปนกิ... (24 พ.ค. 2566)
การดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษาตามโครงการ MOE Safety Center สถานศึกษาปลอดภัย (23 พ.ค. 2566)
(ทต.ร่วมจิต,ทต.จริม) ขอขยายระยะเวลาการับสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสื... (23 พ.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์คู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ (ฉบับปรับปรุงปี พ.... (23 พ.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์มาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำช่วงฤดูฝน (23 พ.ค. 2566)
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบมีส่วนร่วมจังหวัดลำพูน (23 พ.ค. 2566)
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (23 พ.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์โครงสร้างสวัสดิการส่วนลดค่าครองชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาระ... (23 พ.ค. 2566)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าปลา

ที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภอท่าปลา (ชั้น 2) ถนนเทศบาล 4-1  ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์  รหัสไปรษณีย์ 53150
โทรศัพท์ /โทรสาร: 0-5549-9581