ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าปลา


thapla.uttaraditlocal.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
(ด่วนที่สุด) ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทาง... (26 พ.ค. 2565)  
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัยชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (26 พ.ค. 2565)  
(ด่วนที่สุด) การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุ... (26 พ.ค. 2565)  
(ด่วนที่สุด) ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกา... (26 พ.ค. 2565)
(ด่วนที่สุด) ทต. ทุกแห่ง การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมช... (26 พ.ค. 2565)
(ด่วนที่สุด) ทต. ร่วมจิต การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256... (26 พ.ค. 2565)
(ด่วนที่สุด) แผนปฏิบัติการจัดการขยะมุลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2565 (26 พ.ค. 2565)
(ด่วนที่สุด) เลื่อนกำหนดการโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางก... (26 พ.ค. 2565)
การตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (25 พ.ค. 2565)
(ด่วนที่สุด) แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะท... (25 พ.ค. 2565)
การเผยแพร่ผลการประชุมโครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจชุมชนอาเซียนและ... (25 พ.ค. 2565)
(ด่วนที่สุด) เร่งรัดการบันทึกข้อมูลรายงานผลกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้... (25 พ.ค. 2565)
(ด่วนที่สุด) การติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค (25 พ.ค. 2565)
อนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวด... (25 พ.ค. 2565)
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิ... (25 พ.ค. 2565)
(ด่วนที่สุด) โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กร... (25 พ.ค. 2565)
บัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม เดือน เมษายน 2565 (25 พ.ค. 2565)
แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทย (25 พ.ค. 2565)
(ทต. ร่วมจิต) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ 108 ปัญหา รังสรรค์ปัญญา ศรัทธ... (25 พ.ค. 2565)
(ด่วนที่สุด) การติดตามผลการประเมินตนเองเรื่องพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โค... (25 พ.ค. 2565)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าปลา

ที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภอท่าปลา (ชั้น 2) ถนนเทศบาล 4-1  ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์  รหัสไปรษณีย์ 53150
โทรศัพท์ /โทรสาร: 0-5549-9581