ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าปลา


thapla.uttaraditlocal.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
(ด่วนที่สุด) แบบสำรวจการใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการควบคุมและการป... (23 มี.ค. 2566)  
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการออกเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้... (23 มี.ค. 2566)  
โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัต... (23 มี.ค. 2566)  
ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่องานวิจัยที่มีผลต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชิงพื้... (23 มี.ค. 2566)
หารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการบูรณะ ปรับปรุง อาคารราชพัสดุในที่ราชพัสด... (23 มี.ค. 2566)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีใหม่ เครือข่ายป้องกั... (23 มี.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์การให้ความเห็นต่อแบบสำรวจสถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายใต้พระราชบัญญัต... (23 มี.ค. 2566)
(ด่วนที่สุด) โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้... (23 มี.ค. 2566)
(ด่วนที่สุด) ทต. ร่วมจิต, ทต.จริม โครงการการจัดการเรียนรู้ด้วย Game -Based Learn... (23 มี.ค. 2566)
แนวทางส่งเสริมการดำเนินงาน ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน (22 มี.ค. 2566)
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท... (22 มี.ค. 2566)
(ด่วนที่สุด) หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 (22 มี.ค. 2566)
ขอความร่วมมือแจ้งเวียนประกาศนายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (22 มี.ค. 2566)
ขอรับการสนับสนุนการปฏิบัติงานสำรวจในภูมิประเทศ (22 มี.ค. 2566)
(ด่วนที่สุด) การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัส... (22 มี.ค. 2566)
กาารคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2566 (22 มี.ค. 2566)
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566... (22 มี.ค. 2566)
(ด่วนที่สุด) การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุ... (22 มี.ค. 2566)
(ด่วนที่สุด) การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง ราย... (22 มี.ค. 2566)
(ด่วนที่สุด) การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน (22 มี.ค. 2566)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าปลา

ที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภอท่าปลา (ชั้น 2) ถนนเทศบาล 4-1  ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์  รหัสไปรษณีย์ 53150
โทรศัพท์ /โทรสาร: 0-5549-9581