ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าปลา


thapla.uttaraditlocal.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขั... (06 ต.ค. 2565)  
การติดตั้งและการเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมขององค์กรปกครองส่วน... (06 ต.ค. 2565)  
(ด่วนที่สุด) ทต.จริม,ทต.ร่วมจิต,อบต.ท่าปลา การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำป... (06 ต.ค. 2565)  
(ด่วนที่สุด) ทต. ร่วมจิต ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสนับสนุนโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนต้น... (06 ต.ค. 2565)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการดำเนินการทางละเมิด กรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อ... (05 ต.ค. 2565)
ข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน (04 ต.ค. 2565)
(ด่วนที่สุด) ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดนวัตกรรม ท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2565 (04 ต.ค. 2565)
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่่อง แนวทางการบริหารจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจาก... (04 ต.ค. 2565)
(ด่วนที่สุด) ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดนวัตกรรม ท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2565 (04 ต.ค. 2565)
(ด่วนที่สุด) การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครอ... (04 ต.ค. 2565)
(ด่วนที่สุด) แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง... (04 ต.ค. 2565)
(ด่วนที่สุด) แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้... (04 ต.ค. 2565)
(ด่วนที่สุด) การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค... (30 ก.ย. 2565)
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมื... (30 ก.ย. 2565)
(ด่วนมาก) การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (30 ก.ย. 2565)
(ด่วนที่สุด) เร่งรัดการดำเนินการโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท... (30 ก.ย. 2565)
(ด่วนที่สุด) การสมัครเข้าร่วมโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้อ... (30 ก.ย. 2565)
(ทต. ร่วมจิต) ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกสมาคมผุ้บังคับบัญชายุวกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ (30 ก.ย. 2565)
(ด่วนที่สุด) ทต. ร่วมจิต ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบติดตามและประเมินผลการปกิบัติงานข... (30 ก.ย. 2565)
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอ... (30 ก.ย. 2565)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าปลา

ที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภอท่าปลา (ชั้น 2) ถนนเทศบาล 4-1  ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์  รหัสไปรษณีย์ 53150
โทรศัพท์ /โทรสาร: 0-5549-9581