ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าปลา


thapla.uttaraditlocal.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอหารือการขออนุญาตก่อสร้างช่องลอดเหลี่ยม (บล็อกคอนเวิร์ส) ใต้ถนนทางหลวงท้องถิ่น (26 ม.ค. 2566)  
ขอหารือการขออนุญาตก่อสร้างช่องลอดเหลี่ยม (บล็อกคอนเวิร์ส) ใต้ถนนทางหลวงท้องถิ่น (26 ม.ค. 2566)  
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานตามระบบประกันคุรภาพการศึกษาแล... (26 ม.ค. 2566)  
(ด่วนที่สุด) การเสนอรายชื่อผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปีพุทธศักร... (26 ม.ค. 2566)
(ด่วนที่สุด) ทต. ร่วมจิต,อบต.ร่วมจิต,อบต.นางพญา การรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก... (26 ม.ค. 2566)
(ทต.ร่วมจิต,ทต.จริม) การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศของสถานศึกษาสั... (25 ม.ค. 2566)
(ทต.ร่วมจิต,ทต.จริม) ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเ... (25 ม.ค. 2566)
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ (10933) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจัดเก็บในเดื... (25 ม.ค. 2566)
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท... (25 ม.ค. 2566)
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและกลุมงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูล (เพิ่มเติม) (25 ม.ค. 2566)
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM J... (25 ม.ค. 2566)
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา (โรงเรียน ศูน... (25 ม.ค. 2566)
หารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ... (25 ม.ค. 2566)
(ทต.ทุกแห่ง) ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาสมถรรนะบุคลากรด้านช่างของเท... (25 ม.ค. 2566)
(ด่วนที่สุด) ทต. ท่าปลา,ทต.ร่วมจิต โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เ... (25 ม.ค. 2566)
(ด่วนที่สุด) การประชุมชี้แจงระบบบริหารจัดการปัญหาและข้อร้องเรียน (Traffy Fondue)... (25 ม.ค. 2566)
(ทต. ร่วมจิต) การพิจารณาการจัดงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุตรด... (25 ม.ค. 2566)
(ด่วนที่สุด) หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ สำ... (25 ม.ค. 2566)
(ด่วนที่สุด) การรายงานข้อมูลครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนกรณีครัวเรือนใน... (25 ม.ค. 2566)
(ด่วนที่สุด) แจ้งกำชับแนวทางการดำเนินการบริหารงานห้องน้ำในสถานีขนส่งผู้โดยสารตาม... (25 ม.ค. 2566)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าปลา

ที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภอท่าปลา (ชั้น 2) ถนนเทศบาล 4-1  ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์  รหัสไปรษณีย์ 53150
โทรศัพท์ /โทรสาร: 0-5549-9581