ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าปลา


thapla.uttaraditlocal.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายสลากกาชาด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564 (30 พ.ย. 2564)  
(ด่วนที่สุด) การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักพรรดิมาลา ประจำป... (29 พ.ย. 2564)  
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภานใน สำหรับหน่... (26 พ.ย. 2564)  
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ... (26 พ.ย. 2564)
(ด่วนที่สุด) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์รกปกคร... (26 พ.ย. 2564)
(ด่วนที่สุด) กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเ... (26 พ.ย. 2564)
(ด่วนที่สุด) การดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นกร... (26 พ.ย. 2564)
แนวทางปฏิบัติกรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆขอให้กรมการค้าต่างประเทศตรวจสอบการอน... (25 พ.ย. 2564)
(ด่วนที่สุด) ขอประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติและแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่า... (25 พ.ย. 2564)
ขอขยายเวลาการบันทึกข้อมูลการกำหนดที่อยู่ไปรษรีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของส่วนราชการใ... (25 พ.ย. 2564)
ขอเลื่อนการกำหนดการตัดสินและพิธีมอบรางวัลการประกวดออกแบบตราสัญญลักษณ์เนื่องในวาร... (25 พ.ย. 2564)
การสรรหาและเลือกกรรมการสภาการศึกษาที่เป็นผู้แทนองค์กรเอกชน (25 พ.ย. 2564)
คู่มือปฏิบัติงานควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวัสดุ สำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเม... (24 พ.ย. 2564)
(อบต. ทุกแห่ง) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสม... (24 พ.ย. 2564)
(ด่วนที่สุด) ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (BiG DAY) ในการเลื... (24 พ.ย. 2564)
(ทต.ทุกแห่ง) การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตร... (24 พ.ย. 2564)
แนวทางในการปฏิบัติราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามข้อเสนอแนะของคณะ... (24 พ.ย. 2564)
แนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำจัด จัดเก็บและการแปรรูปผักตบชวาเ... (24 พ.ย. 2564)
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าร... (24 พ.ย. 2564)
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. ประจำตุลาคม... (24 พ.ย. 2564)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าปลา

ที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภอท่าปลา (ชั้น 2) ถนนเทศบาล 4-1  ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์  รหัสไปรษณีย์ 53150
โทรศัพท์ /โทรสาร: 0-5549-9581