ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าปลา


thapla.uttaraditlocal.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลคลังความรู้ หัวข้อ เทคนิคการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุ... (11 มิ.ย. 2564)  
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลคลังความรู้ หัวข้อ เทคนิคการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุ... (11 มิ.ย. 2564)  
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 (11 มิ.ย. 2564)  
ผลการคัดเลือกผู้แทนนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (11 มิ.ย. 2564)
รายงานการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประเมินประสิทะิภาพการจัดเก็บรายได้ค่าะรรมเนียมการเ... (11 มิ.ย. 2564)
(ด่วนที่สุด) แนวทางการบริหารจัดการเงินค่าบำรุงการศึกษาหรืแค่าเรียนนอกเหนือจากหลั... (11 มิ.ย. 2564)
(ด่วนที่สุด) แนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมารการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ... (11 มิ.ย. 2564)
(ด่วนที่สุด) ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 25... (11 มิ.ย. 2564)
(ด่วนที่สุด) ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (11 มิ.ย. 2564)
(ทต. ทุกแห่ง) แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์ (09 มิ.ย. 2564)
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค... (09 มิ.ย. 2564)
ส่งเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (09 มิ.ย. 2564)
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษ... (09 มิ.ย. 2564)
(ทต. ทุกแห่ง) การประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน มิถุน... (09 มิ.ย. 2564)
(อบต. ทุกแห่ง) การแจ้งมติ ก.อบต. จังหวัดอุตรดิตถ์ (09 มิ.ย. 2564)
การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององคืกรปกครองส่วนท้อ... (09 มิ.ย. 2564)
(ด่วนที่สุด) การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดห... (09 มิ.ย. 2564)
(ด่วนที่สุด) การโอนเงินจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ... (09 มิ.ย. 2564)
(ด่วนที่สุด) ขอความร่วมมือยกระดับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาด... (09 มิ.ย. 2564)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2564 ... (07 มิ.ย. 2564)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าปลา

ที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภอท่าปลา (ชั้น 2) ถนนเทศบาล 4-1  ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์  รหัสไปรษณีย์ 53150
โทรศัพท์ /โทรสาร: 0-5549-9581