ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าปลา


thapla.uttaraditlocal.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
ส่งเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (18 ม.ค. 2565)  
(ด่วนที่สุด) แผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่... (18 ม.ค. 2565)  
(ทต. จริม,อบต.หาดล้า,ผาเลือด,น้ำหมัน) โอนเงินรางวัลจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้... (18 ม.ค. 2565)  
(ด่วนที่สุด) ทต.ท่าปลา ,ทต.ร่วมจิต,อบต.ผาเลือด การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายป... (18 ม.ค. 2565)
(ด่วนที่สุด) การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดห... (18 ม.ค. 2565)
การดำเนินการเกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษาบุคลากรของงอค์รกปกครองส่วนท้องถิ่น (18 ม.ค. 2565)
การส่งเสริม พัฒนา และยกระดับผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ... (18 ม.ค. 2565)
การส่งเสริม พัฒนา และยกรดับผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์รกปกครองส่วนท้องถิ่นเพื... (18 ม.ค. 2565)
(ด่วนที่สุด) ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก (18 ม.ค. 2565)
รายงานประจำปี พ.ศ. 2563 ของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่... (18 ม.ค. 2565)
(ด่วนที่สุด) ทต. ร่วมจิต,อบต.ท่าปลา แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข... (18 ม.ค. 2565)
(ด่วนมาก) ซักซ้อมตอนการจัดเก็บที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 (18 ม.ค. 2565)
(ด่วนที่สุด) แบบสำรวจข้อมูลบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการอบรมหลักส... (14 ม.ค. 2565)
แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรของงอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระ... (14 ม.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ผลการออกรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย (14 ม.ค. 2565)
ให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนปริมาณน้ำและระดับน้ำในแม่น้ำน่าน (14 ม.ค. 2565)
(ด่วนที่สุด) การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทมูลค่าภา... (14 ม.ค. 2565)
(ด่วนที่สุด) แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส... (13 ม.ค. 2565)
(ทต. ร่วมจิต) การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย และชุมนุมยุวกาชาด เนื่องในวา... (13 ม.ค. 2565)
วันเด็กวิถีใหม่ไร้อบายมุข สุขได้ด้วยการแบ่งปัน (13 ม.ค. 2565)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าปลา

ที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภอท่าปลา (ชั้น 2) ถนนเทศบาล 4-1  ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์  รหัสไปรษณีย์ 53150
โทรศัพท์ /โทรสาร: 0-5549-9581