ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าปลา


thapla.uttaraditlocal.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
(ด่วนที่สุด) แนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในสถานการณ์การแพร่ร... (27 ต.ค. 2564)  
(ด่วนที่สุด) การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุด... (27 ต.ค. 2564)  
(ด่วนที่สุด) ขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ไปร่วมระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดิน (27 ต.ค. 2564)  
(ด่วนที่สุด) การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำ... (27 ต.ค. 2564)
(ด่วนที่สุด) แนวทางการการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย... (27 ต.ค. 2564)
(ด่วนที่สุด) มาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท. ในช่วงสถานการณ์กา... (27 ต.ค. 2564)
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ... (26 ต.ค. 2564)
การบันทึกข้อมูลกลาง อปท. (INFO) เมนูแบบสำรวจ 2564 เมนูย่อยแบบฟอร์มแจ้งที่อยู่ไปร... (26 ต.ค. 2564)
แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดหลักเกณฑ์การพิจาร... (26 ต.ค. 2564)
บัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2564 (26 ต.ค. 2564)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล (26 ต.ค. 2564)
(ด่วนที่สุด) ขอส่งคู่มือการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 พ.... (26 ต.ค. 2564)
แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพ... (26 ต.ค. 2564)
การโอนเงินรายได้ให้แก่ อปท. ในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ (26 ต.ค. 2564)
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีและวิธีการคัดแยกองค์ประกอบมูลฝอย ณ ส... (21 ต.ค. 2564)
ทต. ร่วมจิต,ทต.จริม คู่มือการใช้งานระบบเก็บรายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) (21 ต.ค. 2564)
ให้ อปท.ดำเนินการตอบแบบรายงานการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้อง... (21 ต.ค. 2564)
(ด่วนที่สุด) แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้... (21 ต.ค. 2564)
(ทต. ทุกแห่ง) การแต่งตั้งคณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ซึ่งเป็นผู้แทนขอ... (21 ต.ค. 2564)
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ (10933) ให้องค์รกปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจัดเก็บในเดื... (21 ต.ค. 2564)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าปลา

ที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภอท่าปลา (ชั้น 2) ถนนเทศบาล 4-1  ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์  รหัสไปรษณีย์ 53150
โทรศัพท์ /โทรสาร: 0-5549-9581