ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าปลา


thapla.uttaraditlocal.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
(ทต. ทุกแห่ง) ข้อหารือเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเท... (23 ก.ย. 2564)  
(ด่วนที่สุด) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสถานพยาบาลสัตว์ เข้าร่วมกิจ... (23 ก.ย. 2564)  
(อบต.ทุกแห่ง) การแจ้งมติ ก.อบต. จังหวัดอุตรดิตถ์ (23 ก.ย. 2564)  
(อบต.ทุกแห่ง) การแจ้งมติ ก.อบต. จังหวัดอุตรดิตถ์ (23 ก.ย. 2564)
(ทต. ทุกแห่ง) ข้อแนะนำการดำเนินการกรณีมีเทศบาลมีตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างอยุ... (22 ก.ย. 2564)
(ทต. ทุกแห่ง)ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื... (22 ก.ย. 2564)
(ด่วนที่สุด) อบต.ท่าปลา,นางพญา,น้ำหมัน,ผาเลือด การโอนเงินตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแ... (22 ก.ย. 2564)
การโอนเงินรายได้ให้แก่ อปท. ในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ (21 ก.ย. 2564)
แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่ี... (21 ก.ย. 2564)
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (21 ก.ย. 2564)
ขอชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2564 (21 ก.ย. 2564)
การดำเนินการกรณีผู้กู้สินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. - ช.พ.ส.ที่พ้นสภาพ... (21 ก.ย. 2564)
ขอส่งมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น (21 ก.ย. 2564)
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบติดตามการได้รับชุดป้องกันโควิด - 19 ในสถานศึกษาพัฒนาเด็กป... (21 ก.ย. 2564)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ... (21 ก.ย. 2564)
(ทต. ทุกแห่ง) ขอส่งประกาศผลการนับคะแนนเลือกกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ซ... (21 ก.ย. 2564)
(ทต. ทุกแห่ง) การดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานและใบอนุญาตดำเ... (21 ก.ย. 2564)
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตแผ้วถางป่าตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ... (21 ก.ย. 2564)
แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำป... (21 ก.ย. 2564)
(ด่วนที่สุด) กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 25... (21 ก.ย. 2564)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าปลา

ที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภอท่าปลา (ชั้น 2) ถนนเทศบาล 4-1  ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์  รหัสไปรษณีย์ 53150
โทรศัพท์ /โทรสาร: 0-5549-9581