ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าปลา


thapla.uttaraditlocal.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
การบันทึกข้อมูลรายงานผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) (30 พ.ย. 2566)  
ขอส่งรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - เดือนกัน... (30 พ.ย. 2566)  
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม เรื่อง การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคต... (30 พ.ย. 2566)  
ขอความร่วมมือสมัครเข้าร่วมโครงการแผนทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติตรวจคัดกรองสารเส... (30 พ.ย. 2566)
(ด่วนที่สุด) ทต. ท่าปลา, อบต. หาดล้า ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ วัด... (30 พ.ย. 2566)
(ทต. ทุกแห่ง) แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์ (30 พ.ย. 2566)
(ทต. ทุกแห่ง) การออกประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ (30 พ.ย. 2566)
(อบต. ทุกแห่ง) การแจ้งมติ ก.อบต. จังหวัดอุตรดิตถ์ (30 พ.ย. 2566)
(อบต.ทุกแห่ง) การออกประกาศ ก.อบต. จังหวัดอุตรดิตถ์ (30 พ.ย. 2566)
(ด่วนที่สุด) การดำเนินโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปร... (30 พ.ย. 2566)
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท... (29 พ.ย. 2566)
การปรับแผนดำเนินการโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือ... (29 พ.ย. 2566)
กำหนดแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2... (29 พ.ย. 2566)
แจ้งเวียนระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยมาตรการควบคุมเคลื่อนย้าย ม้า ลา ล่อ ภายในประ... (29 พ.ย. 2566)
ซักซ้อมแนวทางการใช้เงินที่ได้รับจากการขายคาร์บอนเครดิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่... (29 พ.ย. 2566)
(ทต.ร่วมจิต,ทต.จริม) แจ้งผลการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ระดับจังหวัด ครั้งที่... (29 พ.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์การประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นทางพัฒนาการมนุษย์ เพื่อส่งเสริมพ... (28 พ.ย. 2566)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE)... (28 พ.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2560 - 2570) (28 พ.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งข้อมูลกรณีร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการปศุ... (28 พ.ย. 2566)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เ... (28 พ.ย. 2566)  

10 พฤศจิกายน 2566 ร่วมทอด... (10 พ.ย. 2566)  

23 ตุลาคม 2566 ร่วมกิจกรร... (23 ต.ค. 2566)  

20 ตุลาคม 2566 ร่วมกิจกรร... (20 ต.ค. 2566)

ร่วมพิธีน้อมรำลึกใน พระมห... (13 ต.ค. 2566)

11 ต.ค. 2566 ร่วมกิจกร... (11 ต.ค. 2566)

3 ตุลาคม 2566 ร่วมประชุมก... (03 ต.ค. 2566)

3 ตุลาคม 2566 ร่วมประชุมห... (03 ต.ค. 2566)

22 กันยายน 2566 ร่วมบริจา... (22 ก.ย. 2566)

8 กันยายน 2566 วิทยากรบรร... (08 ก.ย. 2566)

18 สิงหาคม 2566 ร่วมกิจกร... (18 ส.ค. 2566)

12 สิงหาคม 2566 ร่วมกิจกร... (12 ส.ค. 2566)

12 สิงหาคม 2566 ร่วมกิจกร... (12 ส.ค. 2566)

10 สิงหาคม 2566 เข้ารับกา... (11 ส.ค. 2566)

28 กรกฎาคม 2566 เข้าร่วมก... (28 ก.ค. 2566)

20 กรกฎาคม 2566 ร่วมพิธีบ... (20 ก.ค. 2566)

17 กรกฎาคม 2566 ร่วมโครงก... (17 ก.ค. 2566)

11 มิถุนายน 2566 ร่วมพิธี... (11 มิ.ย. 2566)

ร่วมโครงการปลุกต้นไม้จิตอ... (21 ก.ค. 2564)

พิธีบำเพ็ญกุศล และกิจกรรม... (13 ต.ค. 2561)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าปลา

ที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภอท่าปลา (ชั้น 2) ถนนเทศบาล 4-1  ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์  รหัสไปรษณีย์ 53150
โทรศัพท์ /โทรสาร: 0-5549-9581