ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าปลา


thapla.uttaraditlocal.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
(ด่วนที่สุด) ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียตริฯ เนื่องในวันเฉลิมพ... (08 ส.ค. 2565)  
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ The Smart City Showcase Awards 2022 (08 ส.ค. 2565)  
(ด่วนที่สุด) ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบการพัฒนาประเ... (08 ส.ค. 2565)  
(ด่วนที่สุด) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ ในโอกาสครบรอบ 2 ทศรรษ ปภ. เพ... (08 ส.ค. 2565)
(ด่วนที่สุด) การสำรวจผู้ประกอบการจำหน่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรีบสัตว์ ป... (08 ส.ค. 2565)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ หลักสูตร การค้นหา คัดกรอง ป้องกัน ภาวะเสี่ยงต่... (08 ส.ค. 2565)
(อบต. ทุกแห่ง) การประชุม ก.อบต. จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (08 ส.ค. 2565)
การโอนเงินรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ (05 ส.ค. 2565)
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (05 ส.ค. 2565)
(อบต. ผาเลือด) โอนเงินรายได้จัดสรรให้องค์การบริหารส่วนตำบลท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ... (05 ส.ค. 2565)
(ทต. ร่วมจิต) การประเมินโรงเรียนตามหลักเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย. น้อย ปีงบประมาณ ... (05 ส.ค. 2565)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรณรงค์วันตับอักเสบโลก ประจำปี 2565 (05 ส.ค. 2565)
(ด่วนที่สุด) สนับสนุนการดำเนินการตามแนวทางบ้านมั่นคง และสำรวจข้อมูลผู้เดือดร้อนด... (05 ส.ค. 2565)
(ด่วนที่สุด) แนวทางการเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเส... (05 ส.ค. 2565)
ด่วนที่สุด) โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำ... (05 ส.ค. 2565)
ขอความอนุเคราะห์ในการแจ้งเวียนหนังสือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (04 ส.ค. 2565)
ซักซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัด... (04 ส.ค. 2565)
(ทต. ร่วมจิต) การนำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือและเงินค่าบำรุงเนตรนารี ประจำปี 2565 (04 ส.ค. 2565)
การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อเด็กและเยาว... (04 ส.ค. 2565)
(ด่วนที่สุด) ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 202... (04 ส.ค. 2565)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าปลา

ที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภอท่าปลา (ชั้น 2) ถนนเทศบาล 4-1  ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์  รหัสไปรษณีย์ 53150
โทรศัพท์ /โทรสาร: 0-5549-9581