ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าปลา


thapla.uttaraditlocal.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
(ด่วนที่สุด) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครั... (04 ก.ค. 2565)  
ด่วนที่สุด (ทต.ร่วมจิต) ประชาสัมพันธ์โครงการงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเห... (04 ก.ค. 2565)  
(ทต.ร่วมจิต) มอบเงินทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชิน... (04 ก.ค. 2565)  
(ด่วนที่สุด) การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระบบสารสนเทศ ของ อปท. ... (04 ก.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ... (04 ก.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการระบบประปาชุมชน (04 ก.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร ระบบควบคุมอัตโนมัติและอุปกรณ์ไฟฟ้าในงานประปา (04 ก.ค. 2565)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร การผลิตและจัดการน้ำประปา (04 ก.ค. 2565)
(ทต.ร่วมจิต) โครงการโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า (04 ก.ค. 2565)
(ทต. ร่วมจิต) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย (04 ก.ค. 2565)
(ทต. ร่วมจิต) ประชาสัมพันธ์การร่วมกิจกรรมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (04 ก.ค. 2565)
ขอหารือการใช้จ่ายเงินสะสม (04 ก.ค. 2565)
การยื่นลงทะเบียนผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงาน เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเ... (04 ก.ค. 2565)
(ด่วนที่สุด) การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง... (04 ก.ค. 2565)
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (04 ก.ค. 2565)
(ด่วนที่สุด) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ... (04 ก.ค. 2565)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดภัย (01 ก.ค. 2565)
(ด่วนที่สุด) แนวทางการออกคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามมาตรา 34 (1) แห่... (01 ก.ค. 2565)
(ด่วนที่สุด) การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง... (01 ก.ค. 2565)
(ด่วนที่สุด) ขอเชิญประชุมซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้อ... (30 มิ.ย. 2565)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าปลา

ที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภอท่าปลา (ชั้น 2) ถนนเทศบาล 4-1  ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์  รหัสไปรษณีย์ 53150
โทรศัพท์ /โทรสาร: 0-5549-9581