ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าปลา


thapla.uttaraditlocal.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
(ด่วนที่สุด) ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุ... (27 ก.ค. 2564)  
(ด่วนที่สุด) การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็น... (27 ก.ค. 2564)  
ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (23 ก.ค. 2564)  
(ด่วนที่สุด) มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการตลาดที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องจากสถานการ... (23 ก.ค. 2564)
(ด่วนที่สุด) ขอความอนุตอบแบบสอบถามงานวิจัย เรื่อง ผลลัพธ์ของมาตรการป้องกันดรคติด... (23 ก.ค. 2564)
การคัดเลือกองค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (22 ก.ค. 2564)
การคัดเลือกองค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (22 ก.ค. 2564)
แนวปฏิบัติในการป้องกันและคุ้มครองเด็กสำหรับ อทป. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของดรคโค... (22 ก.ค. 2564)
(ด่วนที่สุด) การบริหารจัดการและการแก้ไขปัยหาการถ่ายโอนภารกิจงานก่อสร้างและบำรุงร... (22 ก.ค. 2564)
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (21 ก.ค. 2564)
(ด่วนที่สุด) การดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท. ปีการศึกษา 2564 ในช่วง... (21 ก.ค. 2564)
(ด่วนที่สุด) รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่ อปท. เบิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อ... (21 ก.ค. 2564)
(ด่วนที่สุด) แนวทางการประเมินประสิทะิภาพของ อปท. ประจำปี 2564 (21 ก.ค. 2564)
(ทต. ทุกแห่ง) แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมับติและลักษณะต้องห้ามของรองนายกเทศมน... (20 ก.ค. 2564)
(ทต.ร่วมจิต,จริม,อบต.ผาเลือด,น้ำหมัน) โอนเงินรางวัลจราจรให้กับ อปท. (20 ก.ค. 2564)
รายงานผลการสำรวจความเข้าใจของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลกรณีเป็นหน่วยรับง... (20 ก.ค. 2564)
ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563... (20 ก.ค. 2564)
ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและน... (20 ก.ค. 2564)
(ด่วนที่สุด) ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการส... (20 ก.ค. 2564)
(ด่วนที่สุด) แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. (20 ก.ค. 2564)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าปลา

ที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภอท่าปลา (ชั้น 2) ถนนเทศบาล 4-1  ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์  รหัสไปรษณีย์ 53150
โทรศัพท์ /โทรสาร: 0-5549-9581