ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าปลา


thapla.uttaraditlocal.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการเล่นสนามเด็เล่นสร้างปรัญญาของสถานศึกษา ... (25 พ.ย. 2565)  
ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2566 และโครงก่ารโรงเรียนปลอดขยะ... (25 พ.ย. 2565)  
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วน... (25 พ.ย. 2565)  
(ด่วนที่สุด) ทต. ร่วมจิต การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงิ... (25 พ.ย. 2565)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้เท่าทันและป้องกันยาเสพติดด้วยก... (25 พ.ย. 2565)
(ด่วนที่สุด) ทต จริม ขออนุมัติแก้ไขข้อความในรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอัน... (25 พ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2565 (25 พ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์การให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนร... (25 พ.ย. 2565)
(ด่วน) การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรรดิมาลา ประจำปี 2566 (25 พ.ย. 2565)
(ด่วนที่สุด) ทต. ร่วมจิต การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25... (25 พ.ย. 2565)
(ด่วนที่สุด) รายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย (25 พ.ย. 2565)
(ทต. ร่วมจิต,ทต.จริม) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์โ... (25 พ.ย. 2565)
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนตุลาคม 2565 (25 พ.ย. 2565)
แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวักรรมไทย (25 พ.ย. 2565)
ขอส่งแนวทางการตอบข้อหารือเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน (25 พ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวน ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและดำเนินกิจกรรมที่เว็บไซต์สาสุข... (25 พ.ย. 2565)
(ด่วนที่สุด) ทต. ร่วมจิต,ทต.จริม การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ระดับจังหวัด ครั... (25 พ.ย. 2565)
การดำเนินการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ ชุมชน คนทำบัญชี เพื่อความมั่นค... (25 พ.ย. 2565)
แบบสำรวจ การจัดการสิ่งปฏิกูลขององค์รกปกครองส่วนท้องถิ่น (25 พ.ย. 2565)
(ด่วนที่สุด) การตรวจสอบข้อมูลตำแหน่งสายงานผุ้บริหารที่ว่างเกิน 60 วัน (25 พ.ย. 2565)
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าปลา

ที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภอท่าปลา (ชั้น 2) ถนนเทศบาล 4-1  ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์  รหัสไปรษณีย์ 53150
โทรศัพท์ /โทรสาร: 0-5549-9581