ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอท่าปลา


thapla.uttaraditlocal.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
(ด่วนที่สุด) กรมโยธาธิการและผังเมืองแจ้งกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่กฤษฎีกา เล่ม 138 ตอนที่ 29 ก วันที่ 29 เมษายน 2564
ดาวน์โหลด 1
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2564